Download Exploratory analysis and data modeling in functional by Friedrich T. Sommer, Andrzej Wichert, Manfred Spitzer PDF

By Friedrich T. Sommer, Andrzej Wichert, Manfred Spitzer

An outline of theoretical and computational methods to neuroimaging.

Show description

Read or Download Exploratory analysis and data modeling in functional neuroimaging PDF

Similar anatomy books

Chemical Synthesis of Hormones, Pheromones and Other Bioregulators

Many small molecules happen evidently as "messenger" chemical substances which keep watch over the behaviour and capabilities of microbes, vegetation, bugs and animals. Examples comprise hormones, pheromones, phytoalexins, and antifeedants. those biofunctional molecules are of significant curiosity to researchers in supporting increase our knowing of organic functionality and within the improvement of recent medications.

Studying Vibrational Communication

This quantity explains the foremost principles, questions and strategies fascinated by learning the hidden international of vibrational communique in animals. The authors dispel the inspiration that this manner of conversation is tough to check and exhibit how vibrational signaling is a key to social interactions in species that reside in touch with a substrate, even if or not it's a grassy garden, a rippling circulation or a tropical wooded area cover.

Anatomy and Physiology with Integrated Study Guide

Designed for an introductory, one-semester path, the scope, association, writing type, intensity of presentation, and pedagogical points of this article were adapted to satisfy the wishes of scholars getting ready for a occupation in allied health and wellbeing. this article doesn't imagine any past technology wisdom at the a part of the coed and successfully provides scholars with the basics of anatomy and body structure.

Neuroanatomy in Clinical Context: An Atlas of Structures, Sections, Systems, and Syndromes

Neuroanatomy in medical Context, 9th version offers every little thing the scholar must grasp the anatomy of the vital worried approach, all in a medical environment. transparent explanations;abundant MRI, CT, MRA, and MRV photographs; full-color pictures and illustrations; hundreds and hundreds of evaluate questions; and supplemental on-line assets mix to supply a legitimate anatomical base for integrating neurobiological and scientific innovations.

Extra resources for Exploratory analysis and data modeling in functional neuroimaging

Sample text

This page intentionally left blank ¾ ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ ÙÞÞÝ Ì Ø Ò ÐÝ× × ÐÙ×Ø Ö Ò È Ó ÅÊÁ Ø ÐÓ×ÓÔ Ý¸ ËØÖ Ø Ý Ý¸ ׸ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ê Ý Äº ËÓÑÓÖ ÁÒ×Ø ØÙØ ÓÖ Æ Ø ÓÒ Ð Ê × ¿ ÐÐ Ú Ï ÒÒ Ô ¸ Å Ê ÝºËÓÑÓÖ Å Ö Ó ÒÓ×Ø × Ö ÓÙÒ Ð Ò º Ê¿ ½ ¸ Ò ÒÖ º  ÖÑ ×Þ ÁÒ×Ø ØÙØ ÓÖ Æ Ø ÓÒ Ð Ê × ¿ ÐÐ Ú Ï ÒÒ Ô ¸ Å Ó ÒÓ×Ø × Ö ÓÙÒ Ð Ò º Ê¿ ½ ¸ Ò Ì ÔÙÖÔÓ× Ó ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ø Ò ÐÝ× × ´ µ × ØÓ ÒÚ ×Ø Ø Ò × ÓÚ Ö × Ð ÒØ Ò ÒÓÚ Ð ØÙÖ × Ó ÓÑÔРܸ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ø º Ï × Ö Ô ÖØ ¹ ÙÐ Ö Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ¸ Ø Ø Ö ¹×Ø ×ØÖ Ø Ý ÊÇÁ ´ ÜÔÐÓÖ Ò Ê ÓÒ× Ç ÁÒØ Ö ×Ø Û Ø ÐÙ×Ø Ö Ò ÐÝ× ×µ¸ ×Ô ¬ ÐÐÝ × Ò ØÓ Ò ÐÝÞ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÅÊ Ò Ù¹ ÖÓ Ñ Ò Ø º Ì ¬Ö×Ø ×Ø ÓÒ× ×Ø× Ó Ò ÁÒ Ø Ð È ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÒØÓ Ø Ö ÖÓÙÔ× ÖÓÙÔ Ó ØÖ Ò Ø Ñ ¹ ÓÙÖ× × ´Ì ×µ¸ ÖÓÙÔ Ó ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ì ×¸ Ò ÖÓÙÔ Ø Ø ÓÒØ Ò× Ø Ö Ñ Ò Ò ¸ ÔÙØ Ø Ú ÒÓ × Ì ×º Ì Ò Ø Ð ÖÓÙÔ Ò × Ú Ý ¬Ö×Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ò ´× Ð Ò µ Ø Ì ×¸ ÓÐÐÓÛ Ý × Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ × × ÓÒ ×Ô ¬ ØÖ Ò Ò ÒÓ × Ø ×Ø׺ Ì × ÓÒ ×Ø ×Ø ÈÖ Ò Ô Ð È ÖØ Ø ÓÒ¸ Û Ö ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò Ò ÐÝ× × ´ µ × ÔÔÐ ØÓ Ø ÖÓÙÔ Ó ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ì ×º Ì Ø Ö ×Ø ¸ Ë Ò ¬ Ò Ì ×Ø Ò ¸ Ú Ð Ø × Ø × ÓÒ ¹×Ø Ö ×ÙÐØ× Ý ¬Ö×Ø Ö ÑÓÚ Ò Ø Ó× Ì × ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÐÙ×Ø Ö× Ø Ø Ð ×Ô Ð ×Ø Ø ×Ø Ð Ø ×Ø׸ Ò Ø Ò Ý ØØ ÑÔØ Ò ØÓ ÐÐÓ Ø ØÓ Ø ÐÙ×Ø Ö× ×ÓÑ Ó Ø Ò Ø ÐÐÝ Ü ÐÙ ØÖ Ò Ò ÒÓ × Ì ×º Ï ×× ×× Ø ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó Ø × Ø Ö ¹×Ø ×ØÖ Ø Ý ÓÒ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø ÐÙ×Ø Ö Ò Ö ×ÙÐØ׺ Ï × ÓÛ Ø Ø ÑÔÐÓÝ Ò Ø × ×ØÖ Ø Ý ÓØ ÑÔÖÓÚ × Ö ×ÙÐØ× Ö Ð Ø Ú ØÓ ÐÙ×Ø Ö Ò Ø Ø ÒÓØ Ù× ½ ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ò ÐÝ× × Ó ÅÊÁ Ø Ý ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò Ø Ò Ø Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò ¸ Ò Ð×Ó ×Ô × ÙÔ Ü ÙØ ÓÒ × Ò ¬ ÒØÐݺ Ï Ö ÔÓÖØ ¹ Ø Ð Ò ÐÝ× × ÓÒ × Ú Ö Ð Ô ÒØÓÑ Ø × Ø× Ò ÓÒ ÑÙÐØ ¹×Ð ¸ Ö Ð ÅÊÁ Ø × Øº × ÓÒ Ø Ð ×ØÙ × ÖÖ ÓÙØ ÓÒ × ÜØ Ò ÅÊÁ Ø × Ø׸ Ø Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ó ÊÇÁ × Ð × ×Ù Ð Ò ÖÐÝ ÓØ Û Ø Ì ´× Ò×µ Ò Æ ´ÒÙÑ Ö Ó Ì ×µº Ï ÔÖÓ¹ ÔÓ× ÖÓ Ù×ØÒ ×× ´ÒÓ × Ö × ×Ø Ò ¸ Ö ÔÖÓ Ù Ð Øݵ ­ Ü Ð ØÝ»Ú Ö× Ø Ð Øݸ Ò ×Ô × Ø Ø Ö Ñ ÓÖ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× Ø Ø ÒÝ ÔÖ Ø ÐÐÝ Ú Ð Ñ Ø Ó ÓÙ Ø ØÓ × Ø × Ýº Ï × ÓÛ Ø Ø Ø ÊÇÁ ÔÖÓ ×׸ Ò ÚÁ ÒØÖ ¸ Ø× ×Ó ØÛ Ö ÑÔÐ Ñ Ò¹ Ø Ø ÓÒ¸ ÙЬÐÐ Ø × Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺ ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÍÒ Ö×Ø Ò Ò ÓÛ Ø ÙÑ Ò Ö Ò ÛÓÖ × × Ò Ò ¹ÓÐ ÕÙ ×غ Ì Ú ÒØ Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò ÙÖÓ Ñ Ò ÔÖÓÑ × × ÙЬÐÐÑ Òغ « Ö ÒØ Ñ Ò ÑÓ Ð Ø × ÔÖÓ « Ö ÒØÐÝ Ø Ö Ò³× Ö ×ÔÓÒ× × ØÓ ×Ø ÑÙÐ º Ì Ý ÐÐ Ú Ú ÒØ × Ò × Ú Ò¹ Ø ×º ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ø ÜÕÙ × Ø Ø ÑÔÓÖ Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ØØ Ò Ð Ý ´ Ð ØÖÓ Ò¹ Ô ÐÓ Ö Ô Ýµ¸ Å ´Ñ Ò ØÓ Ò Ô ÐÓ Ö Ô Ýµ Ò ÊÈ ´ Ú ÒØ Ö Ð Ø ÔÓØ Ò¹ Ø Ð×µ × Ó«× Ø Ý Ø ÔÓÓÖ ×Ô Ø Ð ´Ò ÙÖÓ Ò ØÓÑ Ðµ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒº ÁÒ Ø ÓÒ¸ Ø ×Ó¹ ÐÐ ÒÚ Ö× ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ ×ÓÐÚ ØÓ × ÒØ Ò Ð Ò ÐÓ Ø Ø ×ÓÙÖ × ÖÓÑ Û Ø Ö ×ÔÓÒ× × Ö ÓÐÐ Ø ØØ Ð ØÖÓ ×º Ì ÓØ Ö¸ ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒÐÝ Ù× ÑÓ Ð Ø × Ó ÒÓØ Ô Ò Ö ØÐÝ ÓÒ Ò ÙÖ Ð Ö ×ÔÓÒ× ×¸ ÙØ Ö ÐÝ ÓÒ ÜÓ ÒÓÙ× ÓÖ Ò Ó ÒÓÙ× ÔÖÓ × Ø Ø Ö ­ Ø ÓÒÐÝ Ò Ö ØÐÝ Ø ØÙ Ð Ò ÙÖÓÒ Ð Ø Ú Øݸ ´ Ò Ö ÐÐÝ Ø ÖÓÙ Ø× ÓÙÔÐ Ò ØÓ Ñ Ø ÓÐ Ø Ú Øݵº Ì Ù׸ È Ì Ñ ×ÙÖ × Ò × Ò Ö ÓÒ Ð Ö Ö Ð ÐÓÓ ­ÓÛ¸ Ý ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ø Ñ ¹ ÓÙÖ× Ó ÓÐÙ× Ó Ò Ø À¾½ Ǻ Ù× Ø Ð ¹Ð Ó ½ Ç × ½¾¿ ׸ ß½¾ × Ò׸ Ð ×Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ½ Ñ ÒÙØ ¸ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø × Ñ × ÒÒ Ò × ×× ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ×Ô Ø Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó È Ì Ñ × × ÔÓÓÖ¸ ß ÑѺ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÅÊÁ ´ ÅÊÁµ × × ÓÒ Ø ÇÄ ´ ÐÓÓ ÓÜÝ Ò Ø ÓÒ Ð Ú Ð¹ Ô Ò Òص « ظ Û ×× ×× × Ø Ò × Ò ÐÓÓ ÓÜÝ Ò Ø ÓÒ Ò ÐÓÓ ÚÓÐÙÑ Ö ×ÙÐØ Ò ÖÓÑ Ò × Ò Ò ÙÖ Ð Ø Ú Øݺ ÓÜÝ Ò Ø ÑÓ ÐÓ Ò ´ À µ Ø× × Ò Ò Ó ÒÓÙ× Ô Ö Ñ Ò Ø ÓÒØÖ ×Ø Òغ ÁÒ Ö × ÐÓÓ ­ÓÛ Ö Ù × Ø ÐÓ Ð ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ Ó À ¸ Ö ×ÙÐØ Ò Ò Ò Ö × ÅÊ × Ò Ð ÓÒ Ì ¾£ ¹Û Ø Ñ º ÓØ Ø Ø ÑÔÓÖ Ð Ò ×Ô Ø Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ÅÊÁ Ö ÑÙ ØØ Ö Ø Ò ÓÖ È Ì¸ Ø ÓÖÑ Ö × × ½¼¼ Ñ× ´ ÈÁµ¸ Ø Ð ØØ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¾ ÑѺ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÅÊÁ × Ø Ø Ø ÑÓ ÝÒ Ñ Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ò Ò Ö Ò ×Ø Ø × Ð Ý Ý ß ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÅÊÁ¸ Ù× Ó Ø× ÒÓÒ¹ ÒÚ × Ú Ò ØÙÖ ¸ Ü ÐÐ ÒØ ×Ô Ø Ð Ò ÓÓ Ø ÑÔÓÖ Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ × ÓÑ Ø Ò ÙÖÓ Ñ Ò Ñ Ø Ó Ó Ó º Ì × ÑÔÐ ×Ø Ò ÖÐ ×Ø Ø Ò ÐÝ× × ×ØÖ Ø Ý Ó Ò ÙÖÓ Ñ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ´ ×Ô ÐÐÝ È Ìµ Ù× Ø ×Ó¹ ÐÐ ×Ù ØÖ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ´ÈÓ×Ò Ö Ø Ðº¸ ½ µº Ì × Ö Ð ÓÒ Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð ×Ô Ð Þ Ø ÓÒ¸ º º¸ Ø Ø « Ö ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ× ´×Ø ÑÙÐ µ Ø Ú Ø « Ö ÒØ Ö ÓÒ× Ó Ø Ö Òº ÓÖ ØÝÔ Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ñ¸ Ø × ÒÚÓÐÚ × Ø ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó ¸ × Ý¸ ØÛÓ « Ö ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ׺ Á ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ × Ò ¬ ÒØ × Ò Ð « Ö Ò × ´ Ø Ú Ø ÓÒ× µ ØÛ Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½ Ò ÐÓ Ø Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ò Ö ÓÒ׸ Ø Ò Ø Ö Ò Ö × ØÚ Ø Ö ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø « Ö Ò × ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÒÓØ Ö ÖÐÝ ×ØÖ Ø Ý × ÑÓØ Ú Ø Ý ÑÓÖ ×ØÖ ÙØ Ú Û Ó ÓÖØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ¸ Û Ø Ø ÔÖ Ñ × Ø Ø Ø Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø × × Ñ Ø Ý Ò ØÛÓÖ Ó ÒØ Ö Ø Ò Ö Ò Ö ÓÒ׸ « Ö ÒØ Ø × × Ý « Ö ÒØ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò ØÛÓÖ ×º Ì × ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó ×ØÖ ÙØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ð ØÓ Ø ×Ó¹ ÐÐ ÓÚ Ö Ò Ô Ö Ñ ´ÀÓÖÛ ØÞ¸ ½ µº ÁØ ÔÓ×ØÙÐ Ø × Ø Ø Ý ×ØÙ Ý Ò ÓÛ Ö Ò Ø Ú ØÝ Ó¹ Ú Ö × ØÛ Ò « Ö ÒØ Ö Ò Ö ×¸ ÓÒ Ò Ò Ö Û Ö × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ØÛÓÖ ÒÓ ×¸ × Û ÐÐ × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ó Ø × ÒÓ ×º Ì ÓÚ Ö Ò Ô Ö Ñ ××ÙÑ × Ø Ø Ø Ö × ×ØÖÓÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÑÓÒ ×Ø Ø Ì × Ó Ò ØÚ Ø Ö ÙØ Ø Ø « Ö ÒØ Ö × ÓÖÖ Ð Ø Û Ðݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ××ÙÑÔØ ÓÒ Ó ×Ò³Ø ÐÐÓÛ ÓÖ ×ØÖÓÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ×Ô Ø ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Ö × Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ø × Ñ Ø × Ô Ö Ñ¸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø × × ÓÑÑÓÒ Ó ÙÖÖ Ò º ÓØ Ø ×Ù ØÖ Ø ÓÒ Ò ÓÚ Ö Ò Ô Ö Ñ× Ù× Ñ Ò Ñ Ð ××ÙÑÔØ ÓÒ× ´ º º¸ Ø ØØ Ö ØÛÓ « Ö ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ×µº ÁÒØ Ö ×Ø Ò Ðݸ Ø Ó Ù× Ó Ò Ð¹ Ý× × × Ø ØÓ Ò Ö ÒØ Ð¸ ÓÒ¬ÖÑ ØÓÖÝ ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÔÖÓ ×¸ ×Ô ÐÐÝ Ù× Ø Ø × × Ó ÖÐÝ ÅÊÁ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Û Ö × Ò ØÓ Ô Ö Ó ´ ÐÓ × Òµº Ì ×Ø Ò Ö ×Ø Ø ×Ø Ð Ò Ö ÒØ Ð Ñ Ø Ó × Ó Ò ÐÝ× ×¸ × º º¸ ÓÒ È Ö×ÓÒ³× ÔÖÓ Ù Ø¹ÑÓÑ ÒØ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ¸ ÓÖ ÓÒ Ø Ù ÕÙ ØÓÙ× ËØÙ ÒØ³× Ø¹Ø ×ظ Ö ÔÔÖÓÔÖ Ø Ö Ð ×Ø Ò Ø ÙÐ ÑÓ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÜÔ Ø Ö ×ÔÓÒ× × ÒÓÛÒº ÅÓÖ ÔÓÛ Ö ÙÐ ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÔÖÓ ×¸ ×Ù ×Ø Ò Ö Ð Þ Ð Ò Ö ÑÓ Ð ´Å ÙÐÐ Ø Ðº¸ ½ µ¸ ÔØ Ý Ö ×ØÓÒ Ò Ó¹ÛÓÖ Ö× ´ Ö ×ØÓÒ¸ ½ Ö ×¹ ØÓÒ¸ ½ Ö ×ØÓÒ Ø Ðº ½ µ ÓÖ Ò ÐÝÞ Ò È Ì Ò ÑÓÖ Ö ÒØÐÝ ÅÊÁ Ø ¸ Ö × Ø × ØÓÖÝ ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ô Ö Ñ׸ ÙØ ×Ø ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÑÓ Ð Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ð Ø Ò Ø ÑÓ×Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÑÓ Ð¸ Û Ø ÓÙØ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÖØ Ö ××ÙÑÔØ ÓÒ׸ × Æ ÙÐØ ÓÖ Ú Ò ÑÔÓ×× Ð Û Ò Ø Ø ÑÔÓÖ Ð Ö ×ÔÓÒ× ØÓ ÔÖ ¹ × ÒØ ×Ø ÑÙÐÙ× × ÓÑÔÐ Ü ÓÖ ÔÓÓÖÐÝ Ö Ø Ö Þ º ÔÖ ÓÖ ÑÓ Ð Ò × Ò ÔÖ Ò ÔÐ ÑÔÓ×× Ð Û Ò Ø ×Ø ÑÙÐÙ× ØÓ ÒØ ¬ × ×ÔÓÒØ Ò ÓÙ׸ Ò Ó ÒÓÙ׸ Ò »ÓÖ ÒÓÒ¹ Ò Ö ´ º º¸ Ø Ø × × ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ú ÓÖ Ó Ô Ø ÒØ Û Ø ÌÓÙÖ ØØ ³× ×ÝÒ ÖÓÑ ´ Ø × Ø Ðº¸ ¾¼¼½µ¸ ÓÖ Ø ÓÒ× Ø Ò ÓÙÖ× Ó Ô Ð ÔØ × ÞÙÖ ×¸ ÓÖ Ø ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó ÖÙ Ø Ö Ôݸ Ø ºµº À Ò ¸Ø Ò ÓÖ ÜÔÐÓÖ Ò Ò ÙÖÓ Ñ Ò ´Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÅÊÁµ Ø Ý ÑÓ Ð¹ Ö ¸ Ø ¹ ÖÚ ÒÑ Ø Ó × × ÓÑ Ò ÑÓÖ ÓÑÔ ÐÐ Ò × Ò ÙÖÓ× ÒØ ×Ø× × Ò Ò Ö × Ò ÐÝ ×ÓÔ ×Ø Ø Ò ÔÖÓ Ò Ó Ò Ø Ú »Ð Ò Ù ×Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ׸ Ò × ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ð Ò Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ñ Ö º Ê Ð¹Ð ¸ º º¸ ÓÑÔРܸ Ð Ö ¸ Ò ØÙÖ ¹Ö Ø ¸Û Ó ÒÓØ Ú Ò ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÖÓÔ ÖØ × ×Ù × ÓÑÓ Ò Øݸ ×Ø Ø ÓÒ Ö Øݸ ×ØÓ ×Ø Øݸ Ø º¸ ÒÒÓØ Ö Ð ÐÝ Ò ÐÝÞ Û Ø Ø ÑÓÖ ÓÑÑÓÒÐÝ Ù× ¸ Ò Ö ÒØ Ð¸ ÓÒ¬ÖÑ ØÓÖÝ Ø Ò ÐÝ× × ´ µ Ñ Ø Ó ×º Ñ Ò ÒØ ×Ø Ø ×Ø Ò× ´× º º¸ Ì٠ݸ ½ ¾µ Ö Ó Ò Þ Ø ×¸ Ò Ø Ö ÓÑÑ Ò ×ØÖ Ø Ý Ò ÔÔÖÓ Û × ÓÖÑ ÐÐÝ ÒÙÒ Ø ´Ì٠ݸ ½ µ × ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ø Ò ÐÝ× × ´ µ¸ Ò ØÙÖ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ º ØØ ÑÔØ× ØÓ Ò ÐÝÞ ÅÊÁ Ø Ý ÑÓ Ð¹ Ö Ñ Ø Ó ×¸ ×Ù × ÈÖ Ò Ô Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÐÝ× × ´È µ ´Â ×ÓÒ¸ ½ ½ Ö ×ØÓÒ¸ ½ µ ÓÖ Ø× ÒÓÒÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ú Ö Òظ ØÓÖ Ò ÐÝ× × ´ µ ´ Ö Ö Ø Ðº ½ µ¸ ÐØ ÓÙ Ó × ÓÒ ÐÐÝ ×Ù ¹ ¾¼ ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ò ÐÝ× × Ó ÅÊÁ Ø Ý ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò ×× Ùи Ð Ù×Ø × Ó Ø Òº Ì Ñ Ò Ö ×ÓÒ ÓÖ ÐÙÖ × Ø Ø ÓØ È Ò × Ö Ø Ø Ø Ý Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ø× ØÓØ Ð Ú Ö Ò ÒØÓ ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÓÖ È ¸ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò × ÐÓÒ Ø ÑÙØÙ ÐÐÝ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð È Ü ×º ÒÚÓÐÚ × Ø ÓÒ Ð¸ Ó Ð ÕÙ ÖÓØ Ø ÓÒ× Ó Ø È Ü ×º Ì × Ö ÑÓÚ × Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÓÒ¹ ×ØÖ Òظ Û Ø ÓÙØ Ò ×× Ö ÐÝ ÑÔÖÓÚ Ò Ú Ö Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò º Ì Ð ØØ Ö¸ Û Ø Ö Ú Ý È ÓÖ ¸ ÒÒÓØ ÐÛ Ý× × Ô Ö Ø Ø Ø ÙÒ Ñ ÙÓÙ×ÐÝ ÒØÓ¸ × Ý¸ Ø Ú Ø Ø Ñ ¹ ÓÙÖ× × ´Ì ×µ¸ ÒÓ × Ì ×¸ Ò Ì × ÓÒØ Ò Ò ÖØ Ø׺ Ì × × Ù× Ø ÜÔ Ø ÑÔÐ ØÙ Ó Ø Ø Ú Ø ÓÒ× × ×Ñ Ðи Ò Ú Ö Ò Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ Ò × ÒÓÒ¹×Ô ¬ Ø Ù׸ Ø Ú Ø Ì × Ö Ð ÐÝ ØÓ ÓÒØ Ñ Ò Ø Û Ø ¸ ÓÖ Ú Ò ×Û ÑÔ Ý ÒÓ × ¸ Û Ø Ö Ò×ØÖÙÑ ÒØ Ð ÓÖ Ô Ý× ÓÐÓ Ð ´Ö ×Ô Ö ØÓÖݸ Ö ¸ Ø ºµº ËÔ Ø Ð ÁÒ Ô Ò ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÐÝ× × ´Á µ ´ ÐÐ Ø Ðº¸ ½ µ¸ Ö ÒØÐÝ ÔÔÐ ØÓ Ø Ò ÐÝ× × Ó ÅÊÁ Ø ´Å à ÓÛÒ Ø Ðº¸ ½ µ¸ × Ð ¹ÓÖ Ò Þ Ò Ò Ù¹ Ö Ð Ò Ø×´ × Ö Ò À ÒÒ ¸ ½ Ù Ò Ø Ðº¸ ¾¼¼¼µ¸ Ò ×Ô ÐÐÝ Ø ÑÔÓÖ Ð ÐÙ×Ø Ö Ò ÐÝ× × ´ µ¸ Ö ÐØ ÖÒ Ø Ú ÙÒ×ÙÔ ÖÚ × Ô ØØ ÖÒ Ö Ó Ò Ø ÓÒ ÔÔÖÓ × Ø Ø Ó ÒÓØ ×Ù« Ö ÖÓÑ ×ÓÑ Ó Ø × Ú ÒØ × Ó È ÓÖ º Á × ÓÒ ÔØÙ¹ ÐÐÝ × Ñ Ð Ö ØÓ È » ¸ Û Ø Ø ÑÔÓÖØ ÒØ « Ö Ò Ø Ø Ú Ö Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò × × ÓÒ ÑÙØÙ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ º º¸ ÓÒ Ö Ø Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ×µº ÇÒ Ó Ø ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó Ø × « Ö Ò × Ø Ø Ø Ú Ö Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ú Ð × ÒÓØ Ö Ý¸ º º¸ Á ¸ ÙÒÐ È ¸ Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ØÖÝ ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ú Ö Ò ÒØ Ø ÐÓÒ ×Ù ×× Ú ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ö Ø ÓÒ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Á ÑÔÓ× × Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ Ó ´×Ô Ø Ð Ò »ÓÖ Ø ÑÔÓÖ Ðµ ×Ø Ø ×Ø Ð Ò Ô Ò Ò ¸ Ó Ø Ò × Ø ×¹ ¬ ÓÒÐÝ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ðݺ Ø ÓÒ Ð ÔÓ×× Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ö Á ³× Ð Ò Ö ØÝ ´Å ù ÓÛÒ Ò Ë ÒÓÛ× ½ µ¸ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø Ø¸ Ù×Ø × È » ¸ Ø ØØ ÑÔØ× ØÓ Ö Ø ÖÞ Ø Ø ÐÓ ÐÐݺ Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ú Ò Ø Ø × Ø × ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ø ÖÓ Ò ÓÙ× ´ º º¸ Ø Ø Ñ ¹ ÓÙÖ× × Ò « Ö ÒØ Ö ÓÒ× Ó Ø Ö Ò Ú « Ö ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ ÖØ ÒÐÝ Ø × ÓÖ ÅÊÁ Ø µ¸ Ø Á ÑÓ Ð ØÖ × ØÓ ×Ö Ø Ù× Ò Ø × Ñ ÐÓ Ð ØÙÖ × ´Ã Ö ÙÒ Ò Ò Å Ð ÖÓ Ù¸ ½ µ¸ º º¸ × Ø Ø Û Ö ×Ô Ø ÐÐÝ ÓÑÓ Ò ÓÙ׺ ÁÒ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ×ÓÑ ÒÓÒÐ Ò Ö Ú Ö× ÓÒ Ó Á ¸ ÜÔÖ ×× Ò Ú Ö ÓÙ× ÓÖÑ× ´È ÖÖ Ø Ðº¸ ½ µ¸ Ñ Ø ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ó ×¹ ØÖ ÙØ ÓÒ Ð Ø ÖÓ Ò Øݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ü ×× Ú ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ø ¸ Ò Ø Ð Ð ÓÓ Ó ÒÓÒ¹ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ ×Ø × Ö ÓÙ× ÓÙ Ø ÓÒ Ø ÔÖ Ø Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ×Ù ÒÓÒÐ Ò Ö Ú Ö ÒØ× ´Ä Ò Ø Ðº¸ ¾¼¼½ Ò Ø Ðº¸ ½ ÌÐ Ò ÂÙØØ Ò¸ ½ µº ´Ì × Ö × ÖÚ Ø ÓÒ× Ð×Ó ÔÔÐÝ ØÓ Ö ÒØ ÔÖÓÔÓ× Ð× Ó Ù× Ò ×ÓÑ Ú Ö ÒØ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö È ¸ º º¸ Ò ´ Ö ×ØÓÒ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼µºµ ØÝÔ Ð ¿¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ´ÑÙÐØ ×Ð µ ÅÊÁ Ö Ò Ø × Ø ÓÖ × Ò Ð ×Ù Ø ÓÒØ Ò× ÓÙØ ½¼ ß½¼ ÝØ ×º ÓÖ Ò ØÓ ÀÙ Ö³× Ø × Þ Ø ÜÓÒÓÑÝ ´ÀÙ Ö¸ ½ µ¸ ×Ù × Þ × Ö ÖÙ ÐÝ Ð ×× ¬ Ð × ØÛ Ò Ð Ö ´½¼ µ Ò Ù ´½¼½¼ µº Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ× ÒØ Ö¹×Ù Ø ×ØÙ × ÛÓÙÐ Ö × Ø Ø × Ø × Þ ØÓ Ù º Ì Ö Ð Ú Ò Ó Ø × ×Þ ¹ × Ð ×× ¬ Ø ÓÒ × Ø Ø Ö Ð¹Ð Ð Ö Ø × Ø× « Ö ÖÓÑ ×Ñ ÐÐ Ö ÓÒ × ÒÓØ ÓÒÐÝ Ý × Þ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÒÓÒ×Ø Ø ÓÒ Ö ØÝ Ò ×Ô ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ð Ø ÖÓ Ò Øݸ ØÛÓ Ô Ö× ×Ø ÒØ ØÙÖ × Ö Ø Ö Þ Ò Ñ ×× Ú Ø × Ø׸ Û ÐÐ Ð ÐÝ ÔÐ Ý ÚÓ Û Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ×Ø Ø ×Ø Ð Ñ Ø Ó ×º ÜÔ Ø Ò ÓÖ Ö ÕÙ Ö Ò Ñ Ò Ò ÙÐ × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ¸ Ý ×ÓÑ ÐÓ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ×Ù ×ÐÒ Ö ÓÖ ÒÓÒÐ Ò Ö È ÓÖ Á ¸ × ÙÒÖ Ð ×Ø º ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ¾½ ÐÙ×Ø Ö Ò ¸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò ´ µ ´ Þ ¸ ½ ½µ¸ Ó × ÒÓØ ×Ù« Ö ÖÓÑ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ× ÑÔÐ ØÐÝ ÑÔÓ× ÓÒ Á º ÁØ Ò ØÙÖ ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ø ÓØ ÐÓ ÐÐÝ ´ ÐÙ×Ø Ö ÒØÖÓ × Ö Ö ÐÝ ÒÚÓÐÚ Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ì ×µ Ò Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ñ ÒÒ Öº ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø× Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ñ Ú ÖÝ ×ظ ØÙÖ Û Ð ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ó Ð × Ø Ø ÓÖÓÙ ÜÔÐÓÖ Ø ÓÒ Ó Ð Ö ´ÀÙ Ö¸ ½ µ Ò ÓÑÔÐ Ü Ø × Ø׺ Ì Ò ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ×Ô Û Ò Ò ÐÝÞ Ò ×Ù Ø × Ø× × ÓÒÚ Ò Ò ÐÝ Ö Ù Ò ´ÀÙ Ö¸ ½ ÀÙ Ö¸ ½ ÀÙ Ö¸ ½ µ¸ ´Ï Ñ Ò¸ ½ Ï Ñ Ò¸ ¾¼¼¼ Ï Ñ Ò¸ ¾¼¼¼µº Ë Ò Ø× ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ò Ò ÙÖÓ Ñ Ò Ò ½ ¸ » ÚÁ ÒØ Û × ×Ù ×× ÙÐ Ò Ò ÐÝÞ Ò Ö Ò ÅÊÁ Ø ¸ ÓØ Ý Ù× ´ ÙÑ ÖØÒ Ö Ø Ðº¸ ½ ÙÑ ÖØÒ Ö Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¸ ÙÑ ÖØÒ Ö Ø Ðº¸ ½ µ¸ ´Å ÁÒØÝÖ Ø Ðº¸ ½ µ¸ ´Ë ÖØ Ø Ðº¸ ½ Ë ÖØ Ò ËÓÑÓÖ ¸ ½ µ¸ ´ËÓÑÓÖ Ò Â ÖÑ ×Þ¸ ½ ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ½ ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼½ ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ½ µ¸ Ò Ý ÓÐÐ Ù × Ò ÓÐÐ ÓÖ ØÓÖ× ´ ÖØ Ø Ðº¸ ½ µ¸ ´ ÙÑ ÖØÒ Ö Ø Ðº¸ ¾¼¼½µ¸ ´ ÖÔ ÒØ Ö Ò ÂÙ×ظ ½ µ¸ ´Ã ØÓ Ø Ðº¸ ½ µ¸ ´ÅÓ× Ö Ø Ðº¸ ½ ÅÓ× Ö Ø Ðº¸ ½ ÅÓ× Ö Ø Ðº¸ ½ µº Ì Ù× ÙÐÒ ×× Ó × ÒÓØ ÓÒ¬Ò ØÓ Ö Ò ÅÊÁº ÁØ Û × ÔÔÐ ×Ù ×× ÙÐÐÝ ØÓ Ô Ö Ù× ÓÒ ÅÊÁ Ó Ø Ö Ò´ Ø Ðº¸ ½ µ¸ Ö ×Ø ´Ë ÖØ Ø Ðº¸ ½ µ ÓÖ ÖØ ´Ì Ò Ø Ðº¸ ½ µ¸ Ò ØÓ Ò Ö Ö Ñ Ò ÐÝ× × Ó Ø × Ò ´Å Ò׬ Ð Ø Ð¸ ½ µ¸ Ø ××Ù ÓÜÝ Ò Ø ÓÒ ´ËÓÛ Ø Ðº¸ ½ µ Ò Ú Ð ØÝ ´Å Ò׬ Ð Ø Ðº¸ ½ µ غ Ö Ø Ð¸ Ò¹ ÔØ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó Ø Ú Ö ÓÙ× Ø ¹ Ö Ú Ò Ñ Ø Ó × Ù× Ò ÅÊÁ Ø Ò ÐÝ× × × ÒÓØ Ý Ø Ò Ñ ¸ Ò × ÝÓÒ Ø ÒØ Ò × ÓÔ Ó Ø × ÔØ Öº Ï ÓÒ¬Ò ÓÙÖ× ÐÚ × ØÓ ×ÓÑ Ó Ø ÓÒ ÔØÙ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ×Ô Ø× Ó Ò ÐÝ× ×¸ Ò Ø Ð Ø Ó Ò Ö Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׺ ÁØ × ÓÑ Ó Ú ÓÙ× Ø Ø Ø ×ØÖ Ø Ý Ó Ò ÐÝ× × Ò Ø× ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓØ ÔÐ Ý ×× ÒØ Ð Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝ ÖÓÐ × Ò Ö Ø Ò ÔÖ Ø ÐÐÝ Ù× ÙÐ Ñ Ø Ó º ÖÙ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ñ Ø Ó × Ö ½µ ÖÓ Ù×ØÒ ×× ´ÒÓ × Ö × ×Ø Ò ¸ Ö ÔÖÓ Ù Ð Øݵ¸ ¾µ ­ Ü Ð ØÝ»Ú Ö× Ø Ð Øݸ ¿µ ×Ô Ò µ ×Ý ÔÔÐ Ð Øݺ Ì Ð ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ù× Ö¹ Ö Ò ÐÝ ÍÁº ÇÙÖ Ñ Ò ÔÙÖÔÓ× × ØÓ × Ö Ò × Ù×× ÑÙÐØ ¹×Ø ×ØÖ Ø Ý¸ × ÓÒ Ø ÓÒ ÔØ Ó Ú Ò ÓÒÕÙ Ö¸ Û Ú× Ø ÓÚ Ó Ð׺ ´ ÖÐ Ö¸ Û Ú ÒÒÓÙÒ ØÛÓ¹×Ø Ú Ö× ÓÒ ´ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ½ ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼½µº × ÑÔÐ ¬ ¸ ÑÓÖ × Ú Ö ÒØ Ó Ø ×¸ Ù× Ò ÓÒÐÝ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ¹ × × Ð ¹× Ñ Ð Ö ØÝ ´ËÓÑÓÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼½µ¸ ÒÓ ØÖ Ò Ü ÐÙ× ÓÒ¸ Ò Ø ×ÐÓÛ Ö¸ ÓÖ Ò Ð Þ ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ¸ Û Ø ÓÙØ ÐÙ×Ø Ö Ñ Ö Ò ´Â ÖÑ ×Þ Ò ËÓÑÓÖ ¸ ½ µ¸ Û × ÓÔØ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ´ Ð Ø Ðº¸ ¾¼¼¼µº Ì ÙÖÖ ÒØ Ø Ö ¹×Ø ×ØÖ Ø Ý × Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ò ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ó ÓÙÖ ÖÐ Ö Ú Ö× ÓÒº ÁØ ÜÔÐ ØÐÝ ÑÔ ¹ × Þ × Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó Ø ×Ø Ò Ø ÒÖ Ø ÝÔÓØ × × ÓÖ ×Ø Ø ×Ø Ð × Ò ¬ Ò º Ï × ÓÛ Ø Ø Ý ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÔÖ ÔÖÓ ×× Ò Ø Ø ´ËØ Áµ¸ Û Ò ×Ù ¹ ×Ø ÒØ ÐÐÝ Ò Ò Ø ×Ù ×× Ó ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò ÑÙÐØ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ× ´Ø ̹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ì × Ò Ø × Ó ÅÊÁµ ÒØÓ ÙÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò »ÓÖ Ô Ý×¹ ÓÐÓ ÐÐÝ Ñ Ò Ò ÙÐ ÖÓÙÔ׺ ÌÝÔ ÐÐݸ ÓÒÐÝ ×Ñ ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ì × × ØÚ Ø ÝØ Ø × Ò ¸ ÓÒ Ø Ð Ñ Ø ×Ù × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ì × × Ò ÒØ ¬ ¸ Ò × ÓÒÐÝ ØÓ ÔÔÐ ØÓ Ø × ×Ù × Øº Ï Ò ÔÓ¹ ¾¾ ÜÔÐÓÖ ØÓÖÝ Ò ÐÝ× × Ó ÅÊÁ Ø Ý ÙÞÞÝ ÐÙ×Ø Ö Ò Ø ÒØ ÐÐÝ ÒØ Ö ×Ø Ò ÐÙ×Ø Ö× Ú Ò ÓÙÒ ¸ Û Ú ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø Ø Ò Ø ÐÐÝ Ü ÐÙ Ì × Ö ÔÖÓÔ ÖÐÝ ×× Ò ØÓ Ø ÑÓ×Ø × Ñ Ð Ö ÐÙ×Ø Öº Ì × ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ Ú ÐÓÔ Ò Ø Ø Ö ¹×Ø ×ØÖ Ø Ý»ÔÖÓ ×× Û ÐÐ ÊÇÁ ´ ÜÔÐÓÖ Ò Ê ÓÒ× Ç ÁÒØ Ö ×Ø Û Ø ÐÙ×Ø Ö Ò ÐÝ× ×µ ´Â ÖÑ ×Þ Ò ËÓÑÓÖ ¸ ¾¼¼¾µº ÁØ × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ×Ø Ð × Ø Ø Ø Ò Ø Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò × ÒÓØ Ø Ø ÜÔ Ò× Ó Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø Ö ×ÙÐØ× Ùظ Ò Ø¸ ÕÙ Ð ØÝ Û ÐÐ Ð×Ó ÑÔÖÓÚ º ÒÝ ÓÒ× ÕÙ ÒØ ×Ô ÙÔ Ò ÔÖÓ¹ ×× Ò × Û Ð ÓÑ ÓÒÙ׸ Ò Ò Ð × Ø Ò ÐÝ×Ø ØÓ ÑÓÖ Ø ÓÖÓÙ ÐÝ ÜÔÐÓÖ Ø Ø º Ì ­ÓÛ¹ ÖØ Ò ¬ ÙÖ ¾º½ Ô Ø× Ø × ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó ÊÇÁ ³× Ø Ö ×Ø ×¸ Û Ø Ø Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÒØ ÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ô׺ Ì × Û Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø ×Ó ØÛ Ö ÚÁ ÒØÖ º PRE-PROCESSING N TIME-SERIES: 1.

TRANSFORMATION; 2. NOISE REDUCTION (FILTERING); 3. DETRENDING; 4. NORMALIZATION I. INITIAL PARTITION OF N TIME-SERIES POTENTIALLY ACTIVATED TIME-SERIES NOISY TRENDY TIME-SERIES TIME-SERIES II. PRINCIPAL PARTITION III.

INITIAL PARTITION OF N TIME-SERIES POTENTIALLY ACTIVATED TIME-SERIES NOISY TRENDY TIME-SERIES TIME-SERIES II. PRINCIPAL PARTITION III.

Download PDF sample

Rated 4.78 of 5 – based on 24 votes

About the Author

admin